شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

فارسی سازی اعداد روی کارت عابر بانک

معرفی

فرض کنید پدربزرگ یا مادربزرگ پیری دارید که سواد خواندن و نوشتن به زبان فارسی را دارند. از آنجا که استفاده از کارت عابر بانک در این روزگار یک ضرورت اجتناب ناپذیر است، پدربزرگ یا مادر بزرگ شما ھم به ناچار از این کارت ھا استفاده می کند، اما چون خواندن اعداد انگلیسی برایشان دشوار است، ھر زمان که قرار باشد اعداد روی کارت را بخوانند، با مشکل مواجه هستند. ما برنامه ای نوشته ایم که بتواند به این افراد کمک کند. به این صورت که این برنامه تصویر یک کارت بانکی را به عنوان ورودی می گیرد و با استفاده از روش ھای پردازش تصویر، آن را پردازش کرده و اعداد روی کارت را تشخیص می دھد و آنھا را به فارسی برای شخص نمایش می دھد. در پروژه فارسی سازی اعداد روی کارت عابر بانک سعی کردیم تا با یک روش پردازش تصویر ارقام انگلیسی موجود بر روی کارت عابر بانک را تبدیل به ارقام فارسی کنیم. برای این کار از Optical Character Recognition استفاده می کنیم.

سال ساخت

۱۳۹۵

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com