شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

تشخیص و شمارش خودروها در یک ویدئو

معرفی

کارهایی که در این پروژه انجام شده، خواندن فایل ویدیویی، پیدا کردن قسمت ھای متحرک از پیش نما ویدیو، حذف نویزھا از پس زمینه، انتخاب نواحی، پیوسته ی متحرک به عنوان خودرو، کشیدن کادر دور ھر خودرو، محاسبه تعداد خودروها و تکرار فرایند بر روی تک تک فریم ھای ویدیو

سال ساخت

۱۳۹۸

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com