شماره تماس:
۰۹۳۷-۹۸۴-۰۱۶۵
ایمیل:
progrun.co@gmail.com

تشخیص ارزش اسکناس

معرفی

این پروژه ارزش پول (ارزش نوشته شده به فارسی و انگلیسی) را برای ما تشخیص می دهد. در این پژوهش از خواص رنگ پول‌ها استفاده کردیم. بدین صورت با توجه با اینکه فضای رنگ پول‌ها فضای رنگی (RGB) است، بنابراین برای هر پول (قطعه اسکناس) مقادیر میانگین و میانه رنگ‌های RGB محاسبه شده و به عنوان شاخص معرفی می‌‌شوند. و هر تصویر جدید از اسکناس که مورد بررسی قرار گیرد موارد گفته شده از تصویر مذکور استخراج می‌گردد و با موارد استخراج شده از تصویر های تمرینی مقایسه شده و  اگر در محدوده‌ی هر کدام از تصویر های تمرینی قرار بگیرد، اسکناس آزمایشی تشخیص داده می‌شود. این پروژه ارزش پول در هر دو طرف آن را تشخیص می دهد (ارزش نوشته شده به فارسی و انگلیسی).

سال ساخت

۱۳۹۷

برخی از تصاویر این نمونه کار:

شماره تماس

۹۸۹۳۷۹۸۴۰۱۶۵+

آدرس ایمیل

progrun.co@gmail.com